Analizy HPLC/GC

Analizy HPLC

Wykonujemy analizy HPLC związków, których detekcja jest możliwa przy użyciu detektorów DAD i RID.

Analizy GC

Wykonujemy analizy GC: jakościowe i ilościowe oznaczenie lotnych związków organicznych.

Dysponujemy następującymi urządzeniami

 • Chromatograf cieczowy Agilent 1200 z detektorami RID oraz DAD
 • Chromatograf gazowy Autosystem XL Perkin Elmer z detektorem FID
 • Chromatograf gazowy firmy Microlab z detektorem TCD

Analizy produktów fermentacji mikrobiologicznej

Wykonujemy analizy kontrolujące procesy fermentacyjne

 • oznaczanie składu i ilości produktów fermentacyjnych metody HPLC
 • oznaczanie gazów pofermentacyjnych m.in. metan, wodór, dwutlenek węgla - metoda GC

Wykorzystujemy kolumny

 • Rezex™ ROA-Organic Acid, Phenomenex
 • Rezex RHM Monosaccharide, Phenomenex

Analizy cukrów prostych i wielocukrów

Wykonujemy analizy oznaczania zawartości cukrów w próbkach z użyciem analizy HPLC z użyciem detektora RID. 

Wykorzystujemy kolumny

 • Rezex RHM Monosaccharide, Phenomenex
 • Zorbax Carbohydrate Analysis Column, Agilent

Analizy pestycydów w próbkach ciekłych i gazowych 

Wykonujemy analizy oznaczania zawartości pestycydów w próbkach z zastosowaniem metod HPLC jak i GC.

Wykorzystujemy kolumny

 • Eclipse XDB-C18 (Agilent)
 • HP Innowax (Agilent)
 • HP-5 (Agilent)

Analizy białek

Wykonujemy analizy oznaczania masy cząsteczkowej białek w warunkach

 • denaturujących
 • niedenaturujących

Analizy wykonywane są z zastosowaniem

 • systemu HPLC i kolumny HPLC BioSep-SEC-S3000 (Phenomenex)
 • techniki elektroforetycznej SDS-PAGE oraz PAGE